×
#
Sirküler
Sirküler
Unable to connect to mevzuatgundem.com:80 . Error #0: stream_socket_client(): unable to connect to mevzuatgundem.com:80 (php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known)
Unable to connect to mevzuatgundem.com:80 . Error #0: stream_socket_client(): unable to connect to mevzuatgundem.com:80 (php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known)
Unable to connect to mevzuatgundem.com:80 . Error #0: stream_socket_client(): unable to connect to mevzuatgundem.com:80 (php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known)
Resmi Gazete "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 396)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 523)" 25.01.2021Resmi Gazete "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 524)" 25.01.2021Resmi Gazete "Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2021/1)" 25.01.2021M.B. Duyurusu "Koronavirüs Salgını ile Mücadele Kapsamında Geçici Süreliğine Faaliyetlerine Tamamen Ara Verilmesine/Faaliyetlerinin Tamamen Durdurulmasına Karar Verilmesi Nedeniyle Mücbir Sebep Hükümlerinden Faydalandırılan Mükellefler Hakkında Duyuru " 25.01.2021M.B. Duyurusu "Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru" 25.01.2021M.B. Duyurusu "Elektronik Arşiv Sistemlerinde Yapılacak Planlı Bakım Çalışması" 23.01.2021Resmi Gazete "8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3432)" 23.01.2021M.B. Duyurusu "Değerli Konut Vergisi Beyannameleri" 20.01.2021Resmi Gazete "Anayasa Mahkemesinin 18/11/2020 Tarihli ve 2017/30526 Başvuru Numaralı Kararı" 20.01.2021Resmi Gazete "Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ" 19.01.2021Genel Yazı "4447/Geçici 27 ve 28 Madde Prim Desteğinde Tutar Güncellenmesi " 19.01.2021M.B. Duyurusu "Banka Muameleleri Vergisi ve Sigorta Muameleleri Vergisi Mükelleflerine İlişkin Önemli Duyuru" 18.01.2021Resmi Gazete "Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 14/1/2021 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/166] ve [01/168] Sayılı Kararları" 15.01.2021Resmi Gazete "Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 22/12/2020 Tarihli ve 2020/966 Sayılı Kararı" 15.01.2021Resmi Gazete "Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği" 15.01.2021Resmi Gazete "Ticaret Denetmenliği Yönetmeliği" 15.01.2021Resmi Gazete "Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 14.01.2021Resmi Gazete "Seyahat Acentaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 14.01.2021Taslak "18 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı " 14.01.2021M.B. Duyurusu "e-Defter Beratlarının Aylık veya Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yüklenebilmesine İlişkin Duyuru" 14.01.2021